(1)
Li Liu; Chengguang Zhang; Yu Liu; Yujin Hua. A HIGH GAIN AND DIRECTIVITY BOW TIE ANTENNA BASED ON SINGLE-NEGATIVE METAMATERIAL. JMOE 2018, 17, 246-259.